Regulamin Napraw Laptopów  • Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. W związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych (np. brak karty gwarancyjnej, podpisu na dokumencie zakupu lub karcie gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu, niekompletne lub nieczytelne wypełnienie kary „Formularza zgłoszenia do serwisu”) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.

  • Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterek podanych przez klienta.


  • Naprawy do 200 zł wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).


  • Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.


  • Serwis nie wydaje uszkodzonych części.


  • Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.


  • Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego.


  • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr02.101.926.


  • Podany czas naprawy (5 DNI ROBOCZYCH) jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.


  • .Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.


Sprawdź nasz serwis laptopów